Добри практики

СУУУС „Проф. Д-р Д. Денев“ поддържа много добри отношения с много специални училища от цял свят и има добре организирана система за обмяна на опит между специалистите и учениците.

СУУУС „Проф. Д-р Д. Денев“ ежегодно организира научно-практическа конференция за обучение на деца и ученици с увреден слух „ти чуваш“ насочена към специалисти, медицински лица, родители и други ангажирани с развитието на децата и учениците с увреден слух.

СУУУС „Проф. Д-р Д. Денев“ има много добре функционираща система за подготовка и вътрешна квалификация на специалистите работещи в училището.

СУУУС „Проф. Д-р Д. Денев“ има успешно работеща система за заместване при необходимост осигуряваща над 98% заместване със собствена банка кадри.

СУУУС „Проф. Д-р Д. Денев“ има много висока оценка за дейността си, получена при 10 годишното международно обследване на институциите работещи в областта на специалното образование.

СУУУС „Проф. Д-р Д. Денев“ е единственото специално училище, което е иновативно в България.