Бъдете част от екипа!

Свободни работни места


Запознайте се със списъка на свободните работни места


График за подбор на персонала


Свободните работни места се обявяват в страницата на РУО София-град и в бюрата по труда, най-често в периода 31.05-31.08. за попълване на екипа. Документи могат да се подават на място на адрес: София, ул.“Ген.Ст.Тошев“82 от 9.00 до 17.00ч. или по електронен път на адрес: deafschool@mail.bg или deafschool@abv.bg

Необходими документи за заемане на свободни длъжности:


1. Заявление образец – собственоръчно написано
2. CV – европейски формат на български език/ Автобиография
3. Копия на документи за завършено образование с приложенията/квалификация
4. Копия от трудова книжка
5. Сертификати за обучения с присъдени кредити копие
6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец)
7. Телк /копие/
8. Допълнителна квалификация СРР/жестов език


Необходими документи при постъпване:


1. Свидетелство за съдимост
2. Карта за предварителен медицински преглед
3. Удостоверение от психодиспансер
4. Банкова сметка


Процедура:


1. Подаване на документи в срок
2. Разглеждане на подадените документи от комисия и подбор на кандидати за събеседване
3. Събеседване с поканените кандидати в предварително определения час, за който са уведомени чрез телефонно обаждане и съобщение в ел.поща
4. Одобреният кандидат се уведомява по телефона до края на работния ден