Планове и стратегии

2022/2023

1СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУУУС „ПРОФ. Д-Р Д. ДЕНЕВ“ 2020 - 2024
2ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА (2020- 2024)
3ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
4Правилник за дейността
5Етичен кодекс на училищната общност
6Годишен план
7Мерки за повишаване на качеството на образованието
8ПЛАН - ПРОГРАМА за работата на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата
9Годишна училищна програма за провеждане нa целодневна организация на учебния ден в училище
10Дневен режим
11Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа
12ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща квалификация през учебната година
13ПРОГРАМА ЗА предоствяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
14График за провеждане на втория час на класа на класните ръководители – среден и горен курс
15График за консултации по учебните предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през първия учебен срок
16График и заповед за дежурства на учителите
17Седмично разписание
18Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс
19Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
20Индикативен списък на услугите, предоставяни от СУУУС „Проф. д-р Д. Денев”
21Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
22План За придобиване на педагогически компетентности
23Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
24Система за наставничество
25Класни ръководители и класни стаи
26Система за делегиране на права и отговорности
27Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
28Механизъм за делегиране на правомощия и отговорности
29План за действие в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда
30Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
31Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси