ПРИЕМ В СУУУС „ПРОФ. Д-Р ДЕЧО ДЕНЕВ“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

1. Деца с увреден слух за предучилищни групи от 2 до 6 годишна възраст
2. Ученици за първи клас
3. Деца и ученици с кохлеарна имплантация
4. Деца и ученици с множество увреждания
5. Ученици, завършили основно образование за придобиване на професионална подготовка по следните специалности:
Производство на кулинарни изделия и напитки
Производство на тапицирани изделия

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Молба до Директора на училището;
Акт за раждане/копие/;
Аудиограма;
Протокол от решение на ТЕЛК (РЕЛК);
Други медицински изследвания (ако са правени);
Медицинска бележка за постъпване в детска градина;
Снимка
Приемът на ученици се извършва след насочване от екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО.
Училището предлага качествено обучение, рехабилитация на слуха и говора на децата с увреден слух като езиковото и говорното обучение е по индивидуална образователна програма, съобразена с възрастовите възможности на учениците.

Училището предоставя безплатно общежитие и столово хранене, индивидуални и групови кабинети със звукоусилваща електроакустична апаратура за обучение и корекционно-възпитателна работа с децата и учениците.

В училището са оборудвани модерни компютърни кабинети с достъп до интернет, функционират спортни секции по бадминтон, тенис на маса, футбол, групи по танцово изкуство, синхронно пеене с мимика и жест, пантомима, изобразително изкуство.ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Уведомяваме родителите на родените през 2014 година и на родените през 2015 година /отложени/ деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2022/2023 година, че че приключи първо класиране.

Първото класиране приключи на 3 юни 2022 година. Остават 4 свободни места.
Предвидени са още две класирания – второто класиране ще бъде проведено на 17.06.2022 г., а третото класиране - на 30.06.2022 г.
След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване за останалите свободни места.
За свободните места се приемат заявления по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg
Допълнителна информация можете да получите на следните телефони: 02 855 61 17 и 02 955 90 39 всеки ден.


ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

Първото класиране е на 5 юли 2022 година. Предвидени са още две класирания – второто класиране ще бъде проведено на 18.07.2022 г., а третото класиране - на 30.07.2022 г.
След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване за останалите свободни места.
За свободните места се приемат заявления по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg или на хартиен носител от 27 април 2022 година.

Родителите следва да подадат заявления онлайн или на хартиен носител (по образец) като двата варианта са равностойни.

ПРИЕМ VІІІ клас

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомявам за следното:
Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия.
Възможно е да бъдат поискани и други документи, които следва да бъдат представени допълнително.
В интернет и фейсбук страницата на училището е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици и за организацията, която е създадена за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.
Списъците на класираните в повереното Ви училище ще получите през електронната система.


Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - 05 – 07 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране до 16 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 23 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември 2022 г.
След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване за останалите свободни места.
За свободните места се приемат заявления по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg или на хартиен носител. Родителите следва да подадат заявления онлайн или на хартиен носител (по образец) като двата варианта са равностойни.

ПРИЕМ ЯСЛА 0-3 години

Първото класиране е на 3 юни 2022 година. Предвидени са още две класирания – второто класиране ще бъде проведено на 17.06.2022 г., а третото класиране - на 30.06.2022 г.

След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване за останалите свободни места.
За свободните места се приемат заявления по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg или на хартиен носител от 27 април 2022 година.

Родителите следва да подадат заявления онлайн или на хартиен носител (по образец) като двата варианта са равностойни.

ПРИЕМ ДЕТСКА ГРАДИНА

Първото класиране е на 3 юни 2022 година. Предвидени са още две класирания – второто класиране ще бъде проведено на 17.06.2022 г., а третото класиране - на 30.06.2022 г.
След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване за останалите свободни места.
За свободните места се приемат заявления по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg или на хартиен носител от 27 април 2022 година.

Родителите следва да подадат заявления онлайн или на хартиен носител (по образец) като двата варианта са равностойни.

ПРИЕМ НА ДЕЦА в ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И УЧЕНИЦИ

Училището е ИНОВАТИВНО. Това е единственото в България иновативно специално училище. Прием на деца и ученици се извършва целогодишно. Приемат се деца с различна степен загуба на слуха от София и цяла България. За децата от провинцията се осигурява безплатен пансион, храна и учебници. Базата, с която разполага училището е добре поддържана. Стаите са с по две или три легла. За свободното време има организирани тематични игротеки.
Обучението и престоят за учениците е напълно безплатен. Има изградена WiFi мрежа. Предлага се пълен цикъл на обучение от яслена възраст , детска градина, подготвителни групи и от първи до 12 клас. Училището предлага професионално обучение по 2 професии „Кулинар“ и „Мебелист“, с добра професионална реализация след завършване. Класовете и групите в детската градина са между 8-12 деца, което гарантира индивидуален подход и внимание към всяко дете и ученик.
Дипломата за средно образование, както и професионалните свидетелства са напълно равностойни на тези от общообразователните и професионалните училища. Тук нашите ученици имат приятели и са равностойни.
Процесът на обучение е целодневен и включва обучение по общообразователните предмети, допълнителна работа по специални предмети, самоподготовка, индивидуална рехабилитация на слуха и говора, включване в различни извънкласни дейности свързани със спорт и изкуства, проект базирано обучение и приложение на дигитални образователни продукти.
Допълнителната подкрепа е организирана като за всеки ученик ежедневно има рехабилитация на слуха и говора, индивидуални и групови занимания по специални предмети и други.
За свободните места се приемат заявления по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg или на хартиен носител през цялата година.
Допълнителна информация можете да получите на телефон: 02 855 61 17
Родителите следва да подадат заявления онлайн или на хартиен носител (по образец) като двата варианта са равностойни.