Библиотека

Библиотеката

ДОБРЕ ДОШЛИ !

Първото и най-важно нещо за едно училище е изграждането и поддържането на библиотека, която да обслужва всестранните интереси и потребности на читателите. От създаването на училището за деца с увреден слух през 1898 година до днес фондът на библиотеката непрекъснато се обогатява. В момента тя предлага на своите читатели заглавия от българската и чуждестранна литература от всички области на знанието, съобразени с интересите на разнообразната си читателска аудитория.

Библиотеката се ползва както от деца от детската градина,ученици от първи до дванадесети клас, така също от учители и непедагогическия персонал. Ето защо въпросът с постоянното й обогатяване с нова, актуална и стойностна литература е много важен и актуален. От училищния бюджет са заделени средства и е извършен пълен ремонт и обновяване на библиотеката. Функционират WiFi, компютърна система, мултифункционално устройство,екран, устройства за презентации и прожектиране на филми, които са в помощ на читателите и процесите на четене с разбиране.

Училищната библиотека е самостоятелно звено в структурата на училището, чиято дейност включва комплектоване, обработка, съхранение на различни видове библиотечни фондове и осигуряване на ползването им.

Библиотеката извършва следните видове дейности:

• Проучва потребностите на учителите и учениците от информация;
• Подпомага учебния процес и научноизследователската дейност;
• Осигурява обслужване със собствените си библиотечноинформационни ресурси чрез междубиблиотечно заемане и чрез осигуряване на достъп до база данни и интернет ресурси;
• Поддържа собствена автоматизирана библиотечна система;
• Поддържа интернет каталог;
• Извършва справочно-библиографски услуги;
• Организира събития, популяризиращи ресурсите на библиотеката, стимулиращи интереса към четенето и имащи за цел да развият общата култура на учениците като елемент от приобщаващото образование;
• Извършва административното обслужване на учениците.

Кратка история

Училището разполага с библиотека от създаването си.

Първите книги, записани в инвентарната книга се пазят като реликва в библиотеката и в библиотеката на ДИУУ за подготовка на педагогически специалисти в София.

Библиотеката разполага с над 4 000 библиотечни единици: учебно-помощна, художествена и справочна литература, CD и видео касети, учебна и методическа литература, подредени в строг библиотечен ред.

• Повече от 350 читатели- ученици , учители , административен и непедагогически персонал на училището са читатели в библиотеката.

За да функционира е приет:

I.ПРАВИЛНИК НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА •

Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ •

Член 1 • (1) Всеки учащ и служител има право да ползва услугите на училищната библиотека.
• (2) Ползването услугите на училищната библиотека е безплатно.
• Член 2 • (1) Правилата за вътрешния ред на библиотеката са изготвени съобразно изискванията на два нормативни документа, влезли в сила от 01.01.1995 г.:
• Типови правила за обслужване на читателите
• Наредба за запазване на библиотечните фондове
• (2) Тези правила се отнасят за всички библиотеки на единната библиотечна система в Република България и се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
• Член 3 • (1) Сключването на договора с читателя се установява с писмен документ: читателски картон, заемна бележка. Документът се подписва от читателя.
• (2) В читателския картон се съдържат следните данни: • относно читателя: собствено, бащино и фамилно име, адрес, година на раждане (за ученици), дата на издаване на документа; • относно заетия библиотечен документ: автор, заглавие, инвентарен номер, дата на връщане, подпис на читателя при получаване, подпис на библиотекаря при връщане.
• (3) На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове читателите, попълнили тези документи, поемат материална отговорност, чието неизпълнение води до санкциониране или до отнемане правото да ползват услугите на библиотеката временно или за постоянно.
• (4) Заплащането на повредени или изгубени библиотечни документи - на основание и съгласно приета методика с ПМС 433/1997 г. за ревалоризация.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ •

Член 4 • (1) Читателите имат право:
• при записване в библиотеката задължително да получат информация за правилата, на които се подчинява обслужването в библиотеката;
• да ползват библиотеката в удобно за тях време, съобразно работното време и учебните смени;
• да заемат библиотечни документи за дома или в читалнята на библиотеката;
• да получават библиографска справка за дадена тема; • да ползват справочно-библиографския фонд на библиотеката;
• да участват в провежданите от библиотеката инициативи;
• да даряват книги или парични средства за обогатяване на библиотечния фонд.
• (2) Читателите са задължени:
• да пазят чисти заетите документи, да не ги повреждат или подчертават текста, да не късат листи или водят бележки по тях;
• да не предоставят на други лица заетите от тях библиотечни документи;
• да връщат библиотечните документи в срок, отбелязан в читателската карта и датника;
• да не нарушават начина на подреждане на фондовете за свободен достъп;
• да пазят ред и тишина в библиотеката, да не влизат със закуска и напитки.
• (3) При напускане на учебното заведение читателят е длъжен да се издължи на библиотеката, за което получава документ, че не й дължи нищо.
• (4) При промяна на адресната регистрация читателят уведомява библиотекаря за актуализиране на читателския картон. •

Глава ЗАЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПОЛЗВАНЕ НА ЧИТАЛНЯ
Член 5 • (1) Читателите заемат за дома не повече от три библиотечни документа в срок от три седмици. •
(2) Читателите не могат да заемат за дома, а ползват единствено в читалня следните библиотечни документи: справочници; • енциклопедии, речници, единични екземпляри по дадена тема; скъпи и редки екземпляри; • периодични издания.
• (3) Методическите материали за преподавателския състав се заемат за срок от една учебна година. Изгубените учебници се възстановяват с идентични екземпляри или се заплащат по пазарни цени.
• (4) Получаването на заведените в библиотеката учебници по чужди езици става за една учебна година, лично от учителите по съответния език срещу списъци и подпис на всеки ученик за получен учебник.
Същите се връщат в края на учебната година по списък.

Годишен план за дейността на училищна библиотека за 2022 / 2023 учебна година

• Организация на работата:

Изграждане на автоматизирано библиотечно обслужване чрез електронен каталог, поддържане на информационния поток в училищната библиотека;

Начинания за популяризиране на библиотеката – посещение на паралелките, рекламни плакати, списъци на нова литература и т. н.;

Провеждане на библиотечни дейности,свързани с исторически събития, общественозначими инициативи, отбелязване на празници;

Подкрепа за личностно развитие на учениците: откриване на деца с изявени литературни дарби и създаване на условия за тяхната изява на училищно и извънучилищно ниво.

Популяризиране на училищната библиотека чрез информация за нейната дейност в местните печатни, електронни медии и в сайта на училището.

• Управление на библиотечния фонд:

Набавяне на нова и актуална детска художествена литература;

Отразяване на отчисленията в инвентарните книги и библиотечния каталог.

Търсене на начини за набавяне на нова методическа и педагогическа литература;

Търсене на нови проекти за обогатяване на фонда на библиотеката, ново оборудване и нови информационни възможности;

• Библиотечно обслужване:

Поставяне на условни обозначения на читателските карти за стимулиране на децата с добра четивна техника и висока читателска активност;

Индивидуални беседи с ученици при посещение в библиотеката;

Запознаване на новите ученици с правилата за ползване на библиотеката;

Изготвяне на грамоти за отличаване на най – активните читатели и учениците, подарили книги на училищната библиотека;

Изготвяне на витрини и изложби по повод паметни дати, бележити събития, календарни празници;

Индивидуална работа с читателите - беседи при посещение на ученици;

Помощ при избор на четиво: консултации при търсене и подбор на информация.

Препоръчителни списъци на литература за лятно четене;

Отразяване в счетоводните документи на информация за постъпили, отписани и анулирани учебници.

Запознаване с нови нормативни документи, методическа и педагогическа литература, нови учебници, указания и други документи в областта на образованието, поддържаща квалификация на библиотекаря.

Новини и акценти

15/01/2023

Интерактивен урок в библиотеката

В библиотеката се проведе интерактивно занятие по БЕЛ с участието на втори и трети клас по изучавано произведение „Болен здрав носи“. Много емоции предизвика представянето на приказката, верижното четене, илюстрирането на различните герои… Четенето с разбиране е много важен етап от работата и е хубаво , когато учениците осъзвнават прочетеното, разбират го и го търсят!
06/01/2023

Конкурс за изработка на книгоразделители

Стартира ежегодния конкурс за изработка на  книгоразделители. Крайният срок  е 04.02.2023 г.Надяваме се и тази година да имаме много и разнообразни книгоразделители. Миналата година голямата награда спечелиха  ръчно тъканите книгоразделители на учениците  от кръжока по „Художествена тъкан“ с ръководител Елена Илиева. Те бяха представени и на изложбата в Българско национално радио.
05/01/2023

Училищната ни библиотека се обогати с нови книги!

Първите нови книги, които влизат в библиотеката ни тази година – 2023та,са дарени от автора, Биляна Траянова пътешественик и талантлив разказвач за което и благодарим! Първите нови книги през 2023 година са поредицата Хариша представени от автора Биляна Траянова. Увлекателния разказ за чудните приключения зарадва малките читатели от училището. Прекрасните илюстрации, интерактивното представяне събудиха любопитството на учениците от началните класове.
04/01/2023

Нова инициатива!

Ообмяната на книги по учебни дисциплини: специалистите по дадена дисциплина могат да предлагат както на учениците си, така и на своите колеги, книги, свързани с техния предмет. Днес, на Вашето внимание от името на учителите по химия препоръчваме  книгите на Алън Брадли за Флавия де Лус – те са увлекателни криминални четива, в които химията играе главна роля.
20/12/2022

Филми по книги

     Насочваме вашето внимание към филма „Пинокио“ за 2022. Ще се появи през декември и ще излезе от „кухнята“ на Гийермо дел Торо. Анимационен, но пречупен през причудливата призма на режисьора. Предвид характерния мрачен стил на дел Торо, филмът може да се окаже изненадващ.

ПРЕДСТОЯЩО!

03/01/2023

Буккросинг зона – централен вход

Размяната на заглавия може да бъде интересна както за децата, така и за възрастните и поради големия интерес тази инициатива започна през 2022 година и ще продължи и през 2023 година. Кои са актуалните заглавия: Линда Лапланд – „Хазарт“, Матю Съливан – „Полунощ в книжалница „Блестящи идеи“ и Джанет Тейлър – „Твърде лично“. За всички любители на трилъра тези заглавия ще бъдат истинско удоволствие.
02/01/2023

Нощ на четенето 2023 – едно страшно (добро) събитие за малки и големи

Детски книги литературно четене, Нощ на четенето, страх, Френски институт На 20. януари 2023 г. от 18:00 ч. до полунощ Френският институт в България ще се превърне в арена на Нощта на четенето. От вълшебни приказки през дистопична научна фантастика, та чак до съвременни есета с психологически привкус – Нощта ще предложи поредица от завладяващи текстове, посветени на темата за страха. Деца и родители, подгответе се за: четене на страшни книги; кинопрожекция; книжни игри електронни игри литературни ателиета. Споменатите събития са с вход свободен, нещо повече – четци можете да бъдете и вие, ако се свържете с организаторите до 10. януари. В рамките на 10-15 мин. […]
23/12/2022

Класация на книгите за 2022

Скъпи приятели, В навечерието на коледните и новогодишните празници Ви предлагаме класация на книгите за 2022 за всички любители на хубавата книга: Класация на книжарници „Ozone“– 26 декември 2022 – 1 януари 2023 „50 невероятни места в България“, Слави Панайотов, „Оз букс“ „Сърце“, Виктория Бешлийска, „Софтпрес“ „Атомни навици”, Джеймс Клиър, „Хермес” „Приказка“ (Стивън Кинг), Стивън Кинг, „Бард“ „Да прецакаш дявола“, Наполеон Хил, AMG Publishing Класация на книжарници „Ciela“ – 26 декември 2022 – 1 януари 2023 „Дъга – том 1“, Колектив, „Потайниче“ „50 невероятни места в България“, Слави Панайотов, „Оз букс“ „Стани богат“, Теодор Борисов, Теодора Пиперевска, Христина Йорданова, „A&T Publishing“ „Феята […]
17/11/2022

Следобеден чай с книга – нова инициатива представя книгите:

„От сърце“ от Алисън Грийн, изд. „Мармот „Мис Моли и училището по доброта“ от Зана Дейвидсън, изд. „Клевър Бук“  „100 игри с добри дела“ от изд. „Клевър Бук“ „Малки жени“ от Луиза Мей Олкът
23/10/2022

Спечелен проект!

С удоволствие Ви съобщаваме, че през 2022 година спечелихме проект –  по НП “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”Модул „Библиотеките като образователна среда“.  Модулът е насочен към училищните библиотеки за създаване на библиотечен фонд и негово обогатяване, провеждане на съвместни инициативи между училища и обществени библиотеки с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот.  Компетенции, за които ще  работим: –  създадаване и развиване на умения у учениците за откриване, подбиране, извличане, анализиране и синтезиране на информация от различни източници и използването й; – подобряване на комуникативните умения,  провокиране на творческите способности и въоображението […]
29/09/2022

Представянето на книгата…

Днес бяха представени книгите Оранжевата подводница и Мухата детектив от автора на книгите Десислава Лазарова. Благодарим , че тези книги са вече част от нашата билиотека! Младата авторка ни зарадва с много интересни и увлекателни четива, като ни представи съдържанието и както самата тя казва, понякога ние откриваме книгите, а друг път те сами ни намират!
15/09/2022

Скъпи ученици и родители,

С наближаването на първия учебен ден нашето училище става все по-цветно и уютно. Вторият етаж сияе в нови цветове, стаите също, а наред с тях и училищната ни библиотека е с нова и по-модерна визия. Вярваме, че училищната ни библиотека ще се превръща в още по-любимо място за четене, отдих, интелектуално и социално общуване. Ще бъде притегателен център за ученици и учители –  любимо място за всички.
23/05/2022

Най-активните първокласници

“Като класен ръководител съм много щастлива и горда с факта, че моите първокласници  са сред най-четящите първокласници в училище. Те са много любознателни, любопитни и жадни за знания. Обичат да четат и да разказват какво са научили. Гордея се с тях! Нека продължават все така да обичат книгите и да ги четат с удоволствие.” Пожелаваме им го и ние!
23/04/2022

23 АПРИЛ – Световен ден на книгата и авторското право!

Предизвикателство към нашите ученици и учители, а защо не и към техните родители – изпратете ни снимка с книгата, която четете или любима книга и извадете кратък цитат от нея, публикувайте ги като коментар под тази публикация до 30 април, по желание може да посочите име и клас.
21/03/2022

Вече са готови новите интернет каталози на библиотеката. Как да работим с тях?

03/01/2022

Клуб Приятели на книгата

Скъпи приятели,  Напомняме Ви ва всички събития, които споделихте с нас като публика и за  дейността на нашия клуб и ще се радваме да станете  активна част от него! През месеците февруари и март учениците от клуб „Приятели на книгата“  проведоха следните дейности:    „Разкажи ми за Левски”- патриотично междучасие с ученици по повод 149 години от обесването на Васил Левски. Представяне на „От къде идват мартениците? – „Легендата за мартеницата.“ Урок по родолюбие по случай отбелязването на 3 март. Рецитация на патриотични стихотворения. Отбелязване на Световния ден на детската книга (2 април) с верижно четене на романа „Лили чудото става детектив“ от Книстер По повод Европейска седмица […]
04/12/2021

122 учители участваха в анкетата относно бъдещето на библиотеките. Какво показват резултатите от допитването?

Всички анкетирани смятат, че библиотеката трябва да участва, както в учебната работа, така и в извънкласната дейност, както и да организира и самостоятелни прояви за учениците. Според тях най-голямо значение за пълноценното функциониране на библиотеката са библиотечният фонд и библиотекарят, след това се нарежда достъпът до Интернет, наличието на компютърна и копирна техника и финансите. За разлика от учениците, за които помещението и неговия дизайн са от особена важност, те поставят интериора на последно място.Всички учители смятат, че четенето е много важно за учениците, но 30% смятат, че съвместната работа с библиотекарите не е на желаното от тях ниво. По […]
29/11/2021

Четене с разбиране

Днес бяха представени любимите книги за четене с разбиране на учениците: “Български исторически приказки и легенди” от Любомир Николов “Мортина” от Барбара Кантини
19/10/2021

Избор за любима детска книга

Учениците  от СУУУС „проф. д-р Д.Денев“за трета поредна година участваха в избор за любима детска книга.150 деца и ученици от ПГ до V-ти клас  гласуваха за най-добра детска книга  Учениците от ПГ и начален етап избираха любима художествена книга : „Български исторически приказки и легенди“, автор Любомир Николов „Пръстенът на нибелунга – комикс“. „Как порастват малките делфини“ „Пътешествие с „Дискавъри експрес „Приказка от два свята“ на Никола Райков
17/09/2021

Проведохте и дискусии с ученици за това как си представят идеална библиотека.

Целта беше да разберем каква е визията им за училищната библиотека. Проведохме срещи в три училища и чухме мнението на близо 100 ученици.  Включиха 20 деца от втори до седми клас,   50 деца от 8-12 клас. Всички поискаха просторни и светли помещения, боядисани в свежи, топли цветове, с нестандартни и цветни мебели. Библиотеките да са разделени на различни зони, така че да има спокойствие и тишина за сериозни занимания, автоматизирани работни места с достъп до интернет, но и място за разговори и дискусии, за почивка и четене за удоволствие. Децата търсят съвременна и разнообразна по съдържание литература, тематични витрини с книги, качествени […]
04/04/2020

Училищният библиотекар

Училищният библиотекар е партньор на учителите в образователния процес.  Обсъжда провеждането на различни инициативи и участието на паралелките в дейностите на библиотеката. В училище е нищо  не правим самоцелно. Отдавна с учителите  колеги, които работят на едно място, сме се превърнали в екип. И нещо много важно- политиката на училището и отношението на директора определят съществуването и развитието на училищната библиотека.
29/03/2020

Най-новите проекти на училищната библиотека:

Последният проект на училищната библиотека се казва „Езикът – мост или граница между хората“ и е осъществен съвместно с учениците от ПИГ 5-6 клас . Разглежда различни форми на комуникация – вербална и невербална , както и алтернативни такива. Проектът  „Писмеността през вековете“ и приключи . със заключително занятие, на което бяха поканени родители, учители, консултантите от Историческия музей и БАН , както  и кметът на община Витоша. Изложбата азбуките е пътуваща и се радваме, че една от спирките и нейното представяне бе именно тук в нашето училище. „Речник на диалектните думи на жестов език “. От начина, по който децата представиха сътвореното, ние – […]
18/12/2019

Седмицата на четенето

На 18.12.2019 г. се състоя вторият празник посветен на Седмицата на четенето с гости учениците от 3 клас и класните ръководители от начален етап. И този път децата от 2 клас се представиха блестящо, рецитираха стихотворения, едното , изпълняваха с жест коледни песни и танци, показаха своите илюстрации към коледни текстове и представиха коледно представление. Учениците успяха да ни заредят с коледен дух и  настроение, които витаят из цялото ни училище от началото на седмицата и кулминацията им ще настъпи в петък, когато очакваме скъпи гости – семействата на нашите ученици, за да празнуваме заедно.
13/12/2019

09-13.12.2019 г. се проведе Седмица на четенето

Миналата седмицата, 09-13.12.2019 г. се проведе Седмица на четенето в нашето училище. Тя премина с много вълнение от прочетените книги и направените илюстрации към коледни приказки и стихове, с които бе направена изложба. През цялата седмица се проведе размяна на любими детски книжки между учениците от ІІ , ІІІ и  ІV клас.
11/11/2019

Читателски клуб

Към училищната библиотека в СУУУС е създаден читателски клуб с ученици от ІІІ  клас, в който участват 8 момчета. Целта на срещите  е четене и оценяване по различни критерии на книги от наградата за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“ . През април месец те ще гласуват за тези, които най-много са им харесали от двете категории „Изследователи“