Проекти и програми

Имаме създадени партньорства с асоциации на учителита на деца с увреден слух от цял свят, с международната организациа на хората с увреден слух, с асоциацията на родителте на деца с увреден слух, с университетите в България и чужбина , които подготвят специалисти за работа с деца с увреден слух , с училище подобно на нашето в страната и в чужбина и се реализират съвместни научни форуми с тях, обмяна на опит, съвместни проекти, със спортната федерация на глухите. Всяка година нашето училище организира научно-практическа международна конференция за обучението на ученици с увреден слух "Ти чуваш". С Асоциацията на родителите организираме рехабилитационни лагери, с университетите - съвместни форуми и практиката на студентите, които се обучават по тези специалности, ние сме базово училище, както и участие в различни проекти. С училища подобни на нашето през тази година предстои да се реализира Еразъм обмяна на опит с училище в Румъния, През юни месец предстои посещение в Германия по Еразъм, за съвместни състезания с такива училища планираме спортен каледар , участваме и в много Фестивали за здравно увредени деца, на които винаги имаме награда.

Осъществяваме партньорства с бизнеса чрез реализирането на кампании, в които работодатели да се запознаят с възможностите на глухите ученици и с начините на комуникация с тях. Индивидуални срещи се организират за осигуряването на трудове реализация на учениците след завършване на училище, правят се много срещи с администрациите и бюрата по труда, тлк е доста трудно намирането на работа от хора с увреден слух и се налага предолояването на негативните нагласи . Разработваме доста проекти насочени към професионално развитие и свързани с осигуряване на допълнителна квалификация, връзки с информационни кампании, професионални стажове. Имаме създаде и линия за подкрепа за учениците завършващи училище как да търсят и намират работа, какви са трудностите, какви документи се изискват, помощ от консултант. Поради тази причина и реализирахме ИНОВАЦИЯ в професионалните паралелки на училището , които да развиват силните страни на учениците - приложението на флорални елементи при мебелистите и изработването на декоративни декоративни елементи при кулинарите, шоколадиерство и обредни хлябове, здравословни храни, което открива една ниша все още незапълнена и позволява на нашите възпитаници да успеят да се реализират както самостоятелно, така и като част от фирма. Професиите , които предлагаме дават добра възможност за професионална реализация и ето част от проектите и програмите в които участваме:

Национален победител с проекта „Девойко мари юбава”

– СУ с ДГ за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев”, София, автор – Севделина Джонгарска. По специфичен начин се интерпретира културното ни наследство – песни, танци, обреди, обичаи, ритуали – за да се създаде стабилна връзка между поколенията, да се съхрани и популяризира чрез концерти и изложби по света българското народно творчество в цялото му великолепие и многообразие. В проекта участват общо 511 деца с увреден слух, които са изпълнители в концертите, както и участват в събирането на етнографски данни. Проекта е награден с плакет и грамота.

Проект Терапевтична езда за деца с увреден слух
Проект Как да спасим човешки живот
Празник на водата
Европейска столица на спорта – ваканция с плуване
Програма "Мобилност" НФК
Спорт за всички
Спорт за деца с увреждания
Борба за деца с увреден слух
НП Оптимизация на училищната мрежа
НП Модернизация
Училищен плод и мляко
НП Подкрепа за равен достъп
Равен старт в спорта – програма Еразъм +
Нови знания за нови умениия – програма Еразъм +
За чиста околна среда ПУДООС
НП С грижа за всеки ученик
Твоят час
НП "Заедно за всяко дете" – "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците задължителна предучилищна и училищна възраст"
НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Професионалното обучение в СУУУС –София

Спечелен проект по Еразъм

Участието в проекти не е вече новост в софийското училище за глухи деца „Проф.д-р Д.Денев”. Но за първи път училището е в ролята на обучител и представя добри практики в обучението по професии и общообразователни предмети на други такива училища извън България. По спечеления международен проект Еразъм – „Знания за нови възможности” учители, преподаващи от 9 до 12 клас, бяха запознати със системата на обучение в България - как да работят с ученици с увреден слух в професионалните паралелки и как да се прилагат иновации и различни софтуерни продукти в процеса на обучение, какво е приложението на интерактивните дъски и работата с таблети в часовете по български език и литература, математика и физика и химия и биология. Цяла седмица учителите бяха обучавани в два модула „Теория и практически умения” как да преподават материала, как да използват съвременните технологии в процеса на обучение (където училището в София има вече добри традиции), съпътствани с много добро онагледяване на всички изучавани процеси.

В часовете по математика приложението на интерактивните дъски помага за по-доброто визуално представяне на материала по геометрия и алгебра; в часовете по химия и биология персонализирането на задачите и онагледяването на процесите, които се изучават, доведе до по-висока мотивация за учене сред учениците и намали практически до нула неразбирането на протичането на процесите или терминологията. В часовете по английски език прилаганите софтуерни продукти и използването на възможностите на ИКТ доведе до добро ниво на овладяване на езика. В часовете по БЕЛ работата с таблети предостави възможност на всеки един ученик да се движи със собствено темпо и да овладява материала достатъчно наглед- но с използването на видеоклипове, филмчета и други форми на образност, които представят учебния материал изключително интересно и по различен начин. Всеки ученик има свой акаунт и получава индивидуални домашни или задачи, с които да работи по време на часа.

Всичко това промени и начините на изпитване и на преподаване, а училището станв интересно и достъпно.Ф. Тасевска, заместник директор на професионалното училище „К. Рацин” сподели: „Много сме впечатлени от материалната база, условията които предлага пансионът, грижата за учениците и уменията на учителите. Приложението на жестовия език като помощно средство помага да се допълни нуждата от обяснение. Стимулирането на визуалното представяне на материала прави училището особено привлекателно и интересно за учениците. Много благодарим на директора на училището г-жа С. Джонгарска за възможността да разгледаме всички дейности и процеси в обучението.

Равен старт чрез спорта

По проект Еразъм „Равен старт чрез спорта” ученици от софийското училище за деца с увреден слух, заедно с ученици от Турция Гърция и Италия реализираха различни дейности в град Генуа, Италия. Общият брой на участниците бе 37 човека. Целите на проекта бяха: повишаване на осведомеността относно възможностите и ролята на спорта в развитието на социалните отношения; насърчаване на социалното приобщаване, междукултурното обучение и преодоляване на стереотипите.

Основната тема на проекта бе да се покаже как спортът може да помогне на всеки да осъществи мечтата си и да се чувства равнопоставен. Всяка национална група представи петминутна реч, за да опише пример за спорт за хора с увреждания в тяхната страна, изпълнена с позитивно отношение, гъвкавост и тонове енергия. В първия ден, за да се опознаят участниците в проекта един с друг,имаше дейности на закрито и открито с играта „Случаен портрет”, като различни хора рисуваха различни части от портрета на всеки, а после останалите се опитваха да познаят кой е нарисуваният. Всяка група имаше някаква ежедневна задача, като почистване и подреждане на стаите и общото пространство, помощ в кухнята и други. Тиймбилдинг, дейност на открито, „U.F.O.” състезание и игри„Междукултурно бинго”, „Търсенена съкровище”, водни игри, състезания с чували, водни балони и др., бяха само част от заниманията на участващите ученици. Освен спортните дейности, имаше и интеркултурни вечери на различните държави, които представиха своята кухня, обичаи, народни танци и игри. Най-забавно беше, когато цял един ден учениците прекараха на плажа с игри на фрисби, волейбол и плуване. Плажът в Генуа е наистина малък и скален, пълен с дребни камъни и затова беше много весело, когато всички се бутаха в игрите и едва успяваха да се поберат на брега. Но затова пък имаше достатъчно място в морето, за да плуват и да се гмуркат.

„Бъди италианец готвач” беше една от дейностите, която не беше свързана със спорт, но пък беше обединяваща и вкусна задача за приготвяне на домашна паста и хляб, което беше и вечерята. В нея се включиха всички и с общи усилия направиха много вкусна паста, която забъркахме, разточихме и сварихме сами за вечеря.

„Държавно огледало” пък бе дейността за ръководителите и учителите, по времето на която се представяха презентации за сравнение на спорта в различните страни с акцент върху спортистите с различни увреждания, практикувани спортове в различните държави и победи на училищата-участници в проекта.

Разходката из Генуа беше много интересна - видяхме къщата на Христофор Колумб, разходихме се по стария град и уличките в центъра, опитахме италиански сладолед, а вечерта стегнахме багажа си и заредени с емоции, се при-готвихме да отпътуваме на следващия ден за България, която вечени липсваше.Така завърши нашето италианско приключение.

Севдалина Джонгарска,
директор на СУУУС
„Проф. д-р Д. Денев"

Проект Еразъм
Здравословно хранене обмяна на стаж за професионално обучение

http://tishina.sgbbg.com/PDF/2018/Tishina_15_2018.pdf

Проект "Как да спасим човешки живот"

„Аз мисля, че това приложение ще помогне на повечето хора в нужда. На всеки един от нас ни беше, както полезно, така и интересно. След практическата част мисля, че ще мога да подтикна паниката си и ще успея да реагирам в подобна ситуация и след това аз самата ще се чувствам добре, че съм спасила един човешки живот“, коментира Вероника, която е възпитаник на учебното заведение.

Подрастващите имат интерес да получават практически познания и този проект дава точно това.

„Инициативата е обвързана, както с новите технологии, т.е. те могат да свалят приложението и да го ползват на личните си устройства, така и да получат практически знания, които могат нагледно да видят и да приложат в живота си“, сподели своите впечатления Севделина Джонгарска, директор на СУУУС „проф. Д-р Д.Денев”.