Планове и стратегии

2023/2024

1План на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата
2Правилник за дейността
3Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
4Правилник за дейността на пансиона
5Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси
6Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
7План за действие в в условията на епидемиологична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда
8Механизъм за делегиране на правомощия и отговорности
9Система за финансово управление и контрол
10Стратегия за управление на риска
11Училищни политики за позитивен организационен климат, позитивна дисциплина в развитието на училищната общност
12Процедура по извиняване на отсъствия
13План за изпълнение на дейностите по стратегията СУУУС 2020-2024
14Програма за превенция на ранното отпадане от училище
15План за взаимодействие между училищната общност и родителите
16Програма за предоставяне на равни възможности и прибощаване на децата от уязвимите групи
17Алгоритъм за прилоагане на механизма на осигуряване на подкрепа на личностно раззвитие
18Дневен режим
19Годишен план
20Вътрешни правила за вътрешноинституционалната квалификация

2022/2023

1СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУУУС „ПРОФ. Д-Р Д. ДЕНЕВ“ 2020 - 2024
2ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА (2020- 2024)
3ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
4Правилник за дейността
5Етичен кодекс на училищната общност
6Годишен план
7Мерки за повишаване на качеството на образованието
8ПЛАН - ПРОГРАМА за работата на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата
9Годишна училищна програма за провеждане нa целодневна организация на учебния ден в училище
10Дневен режим
11Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа
12ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща квалификация през учебната година
13ПРОГРАМА ЗА предоствяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
14График за консултации по учебните предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през първия учебен срок
15График и заповед за дежурства на учителите
16Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс
17Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
18Индикативен списък на услугите, предоставяни от СУУУС „Проф. д-р Д. Денев”
19Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
20План за придобиване на педагогически компетентности
21Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
22Система за наставничество
23Система за делегиране на права и отговорности
24Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
25Механизъм за делегиране на правомощия и отговорности
26План за действие в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда
27Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
28Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси
29Система за финансово управление и контрол
30Стратегия за управление на риска 2021
32План за квалификация

2021/2022

1СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУУУС „ПРОФ. Д-Р Д. ДЕНЕВ“ 2020 - 2024
2ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА (2020- 2024)
33ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
4Правилник за дейността
5Етичен кодекс
6Годишен план
7Мерки за повишаване на качеството на образованието
8ПЛАН - ПРОГРАМА за работата на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата
9Годишна училищна програма за провеждане нa целодневна организация на учебния ден в училище
10Дневен режим
11Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа
12ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща квалификация през учебната година
13ПРОГРАМА ЗА предоствяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
14График за консултации по учебните предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през първия учебен срок
15График и заповед за дежурства на учителите
16Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс
17Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
18Индикативен списък на услугите, предоставяни от СУУУС „Проф. д-р Д. Денев”
19Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
20Система за финансово управление и контрол
21Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
22Вътрешни правила за награждаване на учители
23Система за делегиране на права и отговорности
24Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
25Делегиране на правомощия и отговорности
26План за действие в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда
27План за взаимодействие между училището и родителите
28Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси
29Система за финансово управление и контрол
30Стратегия за управление на риска
31Самооценка
32Вътрешни правила за организацията на свободните работни места, -заместване, назначаване, освобождаване на персонала
33ОРЕС правила и процедури
34ОРЕС отчети
35ОРЕС работа с електронна платфома и правила за безопасност в ИНТЕРНЕТ

2020/2021

1СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУУУС „ПРОФ. Д-Р Д. ДЕНЕВ“ 2020 - 2024
2ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА (2020- 2024)
3ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
4Правилник за дейността
5Етичен кодекс
6Годишен план
7Мерки за преодоляване и недопускане броя неизвинени отсъствия
8ПЛАН - ПРОГРАМА за работата на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата
9Годишна училищна програма за провеждане нa целодневна организация на учебния ден в училище
10Дневен режим
11Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа
12ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща квалификация през учебната година
13ПРОГРАМА ЗА предоствяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
14График за консултации по учебните предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през първия учебен срок
15График и заповед за дежурства на учителите
16Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс
17Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
18Индикативен списък на услугите, предоставяни от СУУУС „Проф. д-р Д. Денев”
19Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
20Система за финансово управление и контрол
21Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
22Вътрешни правила за награждаване на учители
23Система за делегиране на права и отговорности
24Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
25Делегиране на правомощия и отговорности
26План за действие в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда
27План за взаимодействие между училището и родителите
28Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси
29Система за финансово управление и контрол
30Стратегия за управление на риска
31Самооценка по МО
32Вътрешни правила за назначаване, съкращаване и уволняване на персонала
33ОРЕС

2019/2020

1СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУУУС „ПРОФ. Д-Р Д. ДЕНЕВ“ 2020 - 2024
2ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА (2020- 2024)
3ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ
4Правилник за дейността
5Етичен кодекс
6Годишен план
7Мерки за преодоляване и недопускане броя неизвинени отсъствия
8ПЛАН - ПРОГРАМА за работата на училищната комисия по безопастност на движението по пътищата
9Годишна училищна програма за провеждане нa целодневна организация на учебния ден в училище
10Дневен режим
11Правила за участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа
12ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща квалификация през учебната година
13ПРОГРАМА ЗА предоствяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
14График за консултации по учебните предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове през първия учебен срок
15График и заповед за дежурства на учителите
16Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс
17Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
18Индикативен списък на услугите, предоставяни от СУУУС „Проф. д-р Д. Денев”
19Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
20Система за финансово управление и контрол
21Процедура за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
22Вътрешни правила за награждаване на учители
23Система за делегиране на права и отговорности
24Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
25Делегиране на правомощия и отговорности
26План за действие в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в електронна среда
27План за взаимодействие между училището и родителите
28Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси
29Система за финансово управление и контрол
30Стратегия за управление на риска
31Самооценка по МО
32Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси