ПРИЕМ В В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

За възникнали въпроси, нужда от допълнителна информация или информация за свободните места се приемат запитвания по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg, на хартиен носител или на телефон: 02 855 61 17 през цялата година.

За да получите или подадете информация следва да подадете заявка/заявления онлайн или на хартиен носител като двата варианта са равностойни при спазване на процедурата.

СВОБОДНИ МЕСТА 2023/2024

В начален етап:

 • 1. клас – 2
 • 2. клас – 3
 • 3. клас – 2
 • 4. клас – 1
 • В прогимназиален етап:

 • 5. клас – 2
 • 6. клас – 1
 • 7. клас – 1
 • В гимназиален етап:

 • 8. клас – 2
 • 9. клас – 1
 • 10. клас – 1
 • 11. клас – 1
 • ДГ:

 • 1. група – 1
 • 2. група – 2
 • 3. група – 2
 • 4. група – 2
 • ПРИЕМ В СУ за ученици с увреден слух „ПРОФ. Д-Р ДЕЧО ДЕНЕВ“

  В СУ за ученици с увреден слух „проф.д-р Д.Денев“ се приемат деца и ученици с различна степен загуба на слуха, с конвенцианални слухови апарати и с кохлеарна имплантация, както и деца и ученици с множество увреждания от цяла България.

  Процесът на обучение е целодневен и осигурява обучение по общообразователните предмети, самоподготовка, обучение по специалните предмети свързани с развитието на слуховите и говорните възможности съобразени с индивидуалните особености на всяко дете и ученик.

  Мисията на училището е да развита талантите на учинците в областта на спорта и изкуствата, затова се предлагат и развиват 19 вида спорт:мини футбол, волейбол, тенис на маса, шах, бадминтон и други, както и 21 вида творчески дейности и ателиета:жестова интерпретация на песни, танци, работа с глина, художествена тъкан, плетива, рисуване и други.

  Освен тези дейности се предлагат извънкласни дейности свързани със СТЕМ - в направленията астрономия, физика, математикя, биология, химия.

  Осъществява се също така за деца потърсили и получили международна закрила обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

 • дейности за прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие;
 • индивидуална и групова работа при сензорни, езикови , емоционално-поведенчески, комуникативни и други затруднения
 • Съгласно НАРЕДБА за приобщаващото образование/ Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. /, на МОН.

  УЧИЛИЩЕТО Е ДЪРЖАВНО И ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ХРАНАТА И ПАНСИОНА В УЧИЛИЩЕТО СА БЕЗПЛАТНИ.

  Във връзка с Чл. 175. (1) В специалните училища за ученици с увреден слух може да се обучават:

  1. слабочуващи деца и ученици с едностранна или двустранна загуба на слуха от 16 dB на по-добре чуващото ухо, при които спецификата на заболяването изисква специфична работа, като например при рекруитман - внезапно повишаване на прага на чувствителност на болката при много тихи звуци и липса на реакция понякога при силни звуци, и други;
  2. деца и ученици, които са слабочуващи до 16 dB на по-добре чуващото ухо, но със съществуващо увреждане, поради което слухът прогресивно намалява;
  3. деца и ученици с увреден слух с долна граница на загуба на слуха над 30 dB;
  4. деца и ученици с увреден слух и с множество увреждания, сляпо-глухи, слуховата загуба на които е такава, че не позволява да се обучават в специални училища за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение;
  5. деца и ученици с увреден слух с дегенеративни злокачествени заболявания;
  6. деца и ученици с увреден слух с кохлеарни импланти и с конвенционални слухови апарати, както и такива, за които е противопоказно слухопротезиране, като например рекруитман, непоносимост към личен слухов апарат и други;
  7. невербални деца и ученици с комуникативни нарушения, за които е препоръчително и единствено възможно обучение и комуникация чрез овладяване на жестов език.

  Важна и полезна информация!

  Училището е ИНОВАТИВНО. Това е единственото в България иновативно специално училище. Прием на деца и ученици се извършва целогодишно. Приемат се деца с различна степен загуба на слуха от София и цяла България. За децата от провинцията се осигурява безплатен пансион, храна и учебници. Базата, с която разполага училището е добре поддържана. Стаите са с по две или три легла. За свободното време има организирани тематични игротеки и извънкласни дейности.

  Обучението и престоят за учениците е напълно безплатен. Има изградена WiFi мрежа. Предлага се пълен цикъл на обучение от яслена възраст, детска градина, подготвителни групи и от първи до 12 клас. Училището предлага професионално обучение по 2 професии „Кулинар“ и „Мебелист“, с добра професионална реализация след завършване. Класовете и групите в детската градина са между 8-12 деца, което гарантира индивидуален подход и внимание към всяко дете и ученик.

  Дипломата за средно образование, както и професионалните свидетелства са напълно равностойни на тези от общообразователните и професионалните училища. Тук нашите ученици имат приятели и са равностойни.

  Процесът на обучение е целодневен и включва обучение по общообразователните предмети, допълнителна работа по специални предмети, самоподготовка, индивидуална рехабилитация на слуха и говора, включване в различни извънкласни дейности свързани със спорт и изкуства, проект базирано обучение и приложение на дигитални образователни продукти.

  Допълнителната подкрепа е организирана като за всеки ученик ежедневно има рехабилитация на слуха и говора, индивидуални и групови занимания по специални предмети и други.

  За свободните места се приемат запитвания по електронен път на e-mail deafschool@mail.bg , deafschool@abv.bg или на хартиен носител през цялата година. Допълнителна информация можете да получите на телефон: 02 855 61 17
  Родителите следва да подадат заявления онлайн или на хартиен носител като двата варианта са равностойни при спазване на процедурата.

  ЯСЛА

  1. Деца в яслена възраст от 0 до 3 години
  2. Предоперативна и следоперативна интензивна рехабилитация на слуха и говора при деца с кохлеарни импланти

  3. Заявление по образец

  Чл. 173. (1) В специалните училища за ученици с увреден слух ... се разкриват яслени групи при спазване на изискванията на наредбите по чл. 34, ал. 2 и по чл. 118, ал. 4 от Закона за здравето, както и да се организира и провежда предучилищно образование при спазване на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

  ДЕТСКА ГРАДИНА

  ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

  1. Заявление
  2. Здравен картон и изследвания за постъпване в детска градина
  3. Медицински документи ( Аудиограма,Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)
  4. Копие от удостоверение за раждане;
  5. Снимки


  Чл. 169. (1) За отглеждането и възпитанието в яслените групи към детските градини и за обучението, възпитанието и социализацията в групите за предучилищно образование ... на децата с увреден слух се прилагат съответно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г. и бр. 36 от 2011 г.), държавният образователен стандарт за предучилищното образование, наредбата по чл. 24, ал. 4 ЗПУО, както и индивидуални програми за ранно въздействие и ранна рехабилитация, утвърдени от директорите на училищата за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.

  ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕТО

  1. Заявление;
  2. Психолого-педагогическа характеристика – с подпис и печат от директора на детска градина, изпращащо училище или друга институция, в която детето е пребивавало;
  3. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика;
  4. Медицински документи ( Аудиограма,Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.) 5. Копие от удостоверение за раждане.

  ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

  Ученици, завършили основно образование за придобиване на професионална квалификация – ІІ степен по следните специалности:

 • Производство на кулинарни изделия и напитки
 • Производство на тапицирани изделия

 • 1. Заявление за приемане.
  2. Свидетелство за завършено основно образование.
  3. Психолого-педагогическа характеристика.
  4. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.
  5. 4 броя снимки.
  6. Медицински документи (Аудиограма ,Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

  ГРУПИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ДЕЦА С МНОЖЕСТВО

  1. Заявление
  2. Здравен картон и изследвания за постъпване в детска градина/ Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика
  3. Медицински документи ( Аудиограма,Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)
  4. Копие от удостоверение за раждане;
  5 .Снимки

  Чл. 173 .9специалните училища по ал. 1 може да се формират групи или паралелки за деца и ученици с множество увреждания. Броят на децата и учениците в тези групи и паралелки е от 4 до 6.

  ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО И УЧЕНИКАЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

  За извършването на оценката родителят представя следните документи:
  1. Заявление до директора;

  2. Статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични, логопедични, медицински, както и становище от специален педагог – при наличие на такива, в зависимост от потребностите на детето или ученика;
  3. Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето или ученика, включително документи от детската градина, при наличие на такива;
  4. Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването – при деца и ученици с хронични заболявания.

  НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ПРИЕМА

  o ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
  o Наредба за приобщаващото образование
  o Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
  o Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

  ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ЯВЯВАНЕ ПРЕД РЕПЛР, ЗАСЕДАВАЩ ПО ГРАФИК

  Чл. 73. (1) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, чийто състав включва психолог, логопед, ресурсен учител, а при деца и ученици с увреден слух ... и рехабилитатор на слуха и говора ..., учителите в групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в училището. Оценяват се познавателно развитие, комуникативни умения, социални умения, физическо развитие, адаптивно поведение, психични реакции, семейно функциониране.

  МОЛБИ СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – СОФИЯ-ГРАД

  София, ж.к. Слатина ул. Владово 1 02/ 878 02 34 или по електронен път
  ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили закрила

  Във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за временна закрила обучението на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила, в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавни и общински детски градини и училища на територията на град София се осъществява:


  I. Когато ученикът

  НЕ разполага с документ от училището, в което се е обучавал през учебната 2021/2022 година;
  – предстои записване за ПЪРВИ ПЪТ в група за предучилищна подготовка или в първи клас:

  1. Родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика получава регистрационна карта от Държавната агенция за бежанците (ДАБ), в която е вписан личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика. Ако детето или ученикът е под 14-годишна възраст, ЛНЧ се вписва в регистрационна карта на родителя. Ако е над 14-годишна възраст, получава самостоятелна регистрационна карта с ЛНЧ.

  2. След получаване на ЛНЧ родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика подава заявление по образецдо началника на Регионално управление на образованието – София-град. Заявлението се подава на място – София, ул. „Антим I” №17, или онлайн на следния електронен адрес – rio_sofia_grad@mon.bg.

  3. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се извършва след:

  3.1. насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение съответно в детска градина (само за III и IV подготвителна група) или училище;
  3.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето/ученика, че е клинично здраво/здрав, издаден от личен лекар;
  3.3. провеждане на събеседване и определяне на детето или ученика на подготвителна група или в клас на училищното образование, в който да продължи обучението си, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. на МОН за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила на Министерството на образованието и науката.


  I. Когато ученикът ПРИТЕЖАВА документ за завършен клас, етап или степен на образование, са в сила разпоредбите на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави) и на Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в средното образование.

  Забележка 1: В случаите по т. I е уместно заявлението да бъде подадено след 15 август 2022 г.
  Забележка 2: В случаите по т. II е уместно заявлението да бъде подадено след приключване на 2021/2022 учебна година.

  Гореща телефонна линия за психологическа подкрепа: София-град – 0877 183 133
  заявление по образец